0541 52 17 65

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EN HUISREGELS VAN SHELTER STORAGE B.V.

 1. Op de opslagwerkzaamheden van Shelter Storage B.V. zijn de Nederlandse Opslagvoorwaarden (15 november 1995) van FENEX van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn u ter hand gesteld bij het aangaan van de overeenkomst met Shelter Storage B.V. Tevens zijn deze voorwaarden gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam en ook te vinden via www.shelterstorage.nl.
 2. Op de transportwerkzaamheden van Shelter Storage B.V. zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden (1 juli 2004) van FENEX van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn u ter hand gesteld bij het aangaan van de overeenkomst met Shelter Storage B.V. Tevens zijn deze voorwaarden gedeponeerd ter griffie van de rechtbanken Amsterdam, Breda, Arnhem en Rotterdam en ook te vinden via www.shelterstorage.nl.
 3. De bepalingen vanaf artikel 4 gelden aanvullend op de van toepassing verklaarde FENEX voorwaarden van artikel 1 en 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of overige diensten van of met Shelter Storage B.V.
 4. Ingeval van tegenstrijdige inhoud tussen het bepaalde vanaf artikel 5 en de algemene voorwaarden van artikel 1 dan wel artikel 2 gelden voor opslagwerkzaamheden en expeditie werkzaamheden de specifieke voorwaarden van artikel 1 en 2. Voor andere werkzaamheden van Shelter Storage B.V. gelden de navolgende voorwaarden. Verder wordt de opdrachtgever / wederpartij / contractant van Shelter Storage B.V. in het hiernavolgende met de bewoording “u” aangeduid.
 5. Brand- en explosiegevaarlijke stoffen alsmede wapens en verdovende middelen mogen niet bij Shelter Storage B.V. worden opgeslagen. Zodra Shelter Storage B.V. constateert dat er sprake is van overtreding van dit artikel, heeft zij het recht de overeenkomst met u met directe ingang te beëindigen.
 6. Vanwege wettelijke voorschriften dient Shelter Storage B.V. te allen tijde inzage te kunnen krijgen in:
 7. de soort goederen die u opgeslagen heeft in onze panden
 8. uw milieulogboek
 9. De opgeslagen goederen zijn niet door Shelter Storage B.V. verzekerd. U dient voor uw opgeslagen goederen zelf een verzekering af te sluiten.
 10. De gebouwen zullen door Shelter Storage B.V. vorstvrij worden gehouden. Tevens is in de gebouwen verlichting aanwezig.
 11. Tenzij anders overeengekomen, dienen het vervoer en de verdere werkzaamheden binnen de ruimtes van Shelter Storage B.V. door personeel van Shelter Storage B.V. te worden gedaan.
 12. Shelter Storage B.V. kan voor u in het transport van uw goederen bemiddelen. Tevens kan Shelter Storage B.V. de documenten, pakbonnen en alle andere administratieve werkzaamheden ten behoeve van de goederen voor u verzorgen. Hiervoor brengen wij alle kosten bij u in rekening. Shelter Storage B.V. is behoudens gevallen van opzet of grove nalatigheid niet aansprakelijk voor schade resulterend uit deze bemiddeling in transport van uw goederen.
 13. Alle materialen zoals folie, plakband, verpakkingsmaterialen, afvalcontainers etc. die nodig zijn voor de handling van uw goederen zullen aan u worden doorberekend.
 14. U dient zich te houden aan de voorschriften van Shelter Storage B.V., de brandweer en de verzekeringsmaatschappij van Shelter Storage B.V.
 15. Alle offertes van Shelter Storage B.V. zijn vrijblijvend.
 16. Shelter Storage B.V. heeft het recht om de tarieven van overeenkomsten te wijzigen. De opdrachtgever heeft het recht om bij verhoging van het tarief de overeenkomst te beëindigen. Daarbij wordt een opzegtermijn van 3 maanden in acht genomen. De opzegging dient schriftelijk per aangetekend schrijven te geschieden, bij gebreke waarvan de betreffende overeenkomst geacht wordt geldig te blijven met de nieuwe tarieven.
 17. Tenzij anders overeengekomen is een opslagovereenkomst met Shelter Storage B.V. voor u niet overdraagbaar aan derden.
 18. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, geschiedt betaling uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum op de door Shelter Storage B.V. bepaalde wijze.           U bent niet bevoegd op de betalingen enig bedrag in mindering te brengen (al dan niet door een beroep op opschorting, verrekening dan wel opschorting ter verrekening).
 19. Bij niet tijdige betaling bent u de wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag aan Shelter Storage B.V. verschuldigd. Indien Shelter Storage B.V. bij het in verzuim geraken van u tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen sommaties, nadere aanmaningen of incassomaatregelen door Shelter Storage B.V. zelf getroffen, komen de kosten daarvan voor uw rekening. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,–. Indien Shelter Storage B.V. gerechtelijke incassokosten maakt, komen deze volledig voor uw rekening.
 20. Shelter Storage B.V. is aangesloten bij een incassobureau. Bij in gebreke blijven van u zullen zij in rechten van Shelter Storage B.V. treden. De kosten hiervoor zijn voor uw rekening.
 21. Indien u niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan uw verplichtingen jegens Shelter Storage B.V. voldoet, is Shelter Storage B.V. gerechtigd de overeenkomst, of een gedeelte daarvan die nog moet worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, al dan niet gedeeltelijk, op te zeggen dan wel te ontbinden, onverminderd het recht van Shelter Storage B.V. op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan of nog zal ontstaan. Dit is van overeenkomstige toepassing ingeval van: schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening van surséance van betaling, tot faillietverklaring of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling of liquidatie van de zaken van u of indien u door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest.
 22. Shelter Storage B.V. is slechts aansprakelijk voor door u geleden schade, die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Shelter Storage B.V. zulks met inachtneming van het hierna bepaalde:
 23. De aansprakelijkheid van Shelter Storage B.V. is in ieder geval beperkt tot de directe schade.
 24. Shelter Storage B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan: gederfde winst, recall kosten, bedrijfs- of gevolgschade (bedrijfsstoring, andere onkosten, derving van inkomsten e.d. daaronder begrepen), door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst zelf tegen deze schade te verzekeren.
 25. U vrijwaart Shelter Storage B.V., alsmede de door haar ingeschakelde derde(n), voor enige aanspraken van derden wegens vergoeding van schade ten gevolge van het gebruik of toepassing van de geleverde prestatie(s) / materialen.
 26. Op het terrein van Shelter Storage B.V. gelden de volgende huisregels:
 27. Werknemers of andere door de opdrachtgever aangestelde personen mogen zich niet in de hal bevinden, tenzij onder begeleiding van een medeweker van Shelter Storage of anders overeengekomen;
 28. Personen die zich op het terrein van Shelter Storage B.V. bevinden moeten zich kunnen legitimeren;
 29. Binnen de opslagplaatsen van Shelter Storage B.V. mag niet worden gerookt of een open vuur worden gebruikt;
 30. Chauffeurs dienen zich te melden aan het loket bij de hoofdingang;
 31. Lawaai en stankoverlast moet zo beperkt mogelijk worden gehouden;
 32. De wegen om het gebouw moeten vrij blijven;
 33. Etensresten mogen niet in de hallen, op het terrein of in open afvalbakken worden gegooid;
 34. Afval dat van uw goederen achterblijft dient u regelmatig terug te nemen c.q. af te voeren;
 35. Het gebruik van parkeerruimte is nooit exclusief of permanent;
 36. De opdrachtgever mag geen wijzigingen aanbrengen in en aan het gebouw;
 37. Shelter Storage B.V. heeft te allen tijde het recht te controleren of aan deze Algemene Voorwaarden en Huisregels wordt voldaan.
 38. Op de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo is met uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk anders en dwingendrechtelijk voortvloeit uit de wet of internationale verdragen.